Zasady raportowania CSR

Dodano: 01.08.2018

Obowiązek raportowania csr według wytycznych GRI to już standard w międzynarodowym biznesie. Warto wiedzieć, że raportowanie powinno odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:

Zasada przejrzystości, czyli klarowne i jednoznaczne prezentowanie procesów, działań, a także odbioru raportu. Stosowanie tej zasady zwiększa wiarygodność dokumentu.

Zasada włączenia, która oznacza, że organizacja sporządzająca raport powinna zaangażować do jego opracowywania także różne grupy interesariuszy. Dzięki temu można uzyskać lepszą jakość prezentowanych informacji.

Możliwość kontroli dotyczy formy analizy oraz prezentacji danych. Zgodnie z wytycznymi powinny one być tak zbierane, przetwarzane i opublikowane, aby dać możliwość  weryfikacji ich prawdziwości przez przeprowadzanie audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Zasada zrozumiałości oznacza, że wszystkie zawarte w raporcie informacje powinny być jasno i w miarę możliwości prosto sformułowane z uwzględnieniem konkretnych obszarów działania oraz ram czasowych.

Zasada stosowności dotyczy określania odpowiedniego znaczenia danych czynników, aspektów i wiadomości, które mają znaleźć się w raporcie.

Zasada kontekstu zrównoważonego rozwoju oznacza, że należy prezentować dane dotyczące organizacji w odniesieniu do szerszego kontekstu środowiskowego oraz społecznego. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć informacje zawarte w dokumencie oraz ocenić wpływ organizacji na otoczenie.

Zasada dokładności mówi o tym, że dane powinny być podawane z adekwatną dokładnością, aby uniknąć błędów w interpretacji wyników oraz uzyskać wiarygodność prezentowanych informacji.

Zasada neutralności określa obowiązek kompleksowego przedstawiania całości działania organizacji, aby na podstawie raportu można było dokonać obiektywnej oceny osiągnięć przedsiębiorstwa.

Zasada porównywalności dotyczy zakresu raportu, który powinien być stały, aby mógł służyć do porównywania informacji.

Zasada klarowności to obowiązek raportowania csr w takiej postaci, aby dać do dokumentu dostęp maksymalnie dużej grupie interesariuszy przy zachowaniu stosownego stopnia dokładności zamieszczonych w nim danych.

Zasada aktualności znaczy oczywiście tyle, że dane w raporcie powinny być prezentowane  systematycznie w zwartej formie, która daje rzetelny obraz obecnej sytuacji w firmie.