Obowiązki sprzedawcy fajerwerków

Dodano: 18.08.2016

Pod koniec każdego roku gwałtownie wzrasta popyt na materiały pirotechniczne. Wtedy też pojawia się mnóstwo punktów, które sprzedają różne rodzaje fajerwerków. W jaki sposób prawo odnosi się do handlu takimi towarami? Jakie obowiązki nakłada na sprzedawców?

35_Obowiązki sprzedawcy fajerwerków

Nieograniczone odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko w sylwestra, Nowy Rok i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, a w tych okresach następuje nagły wzrost sprzedaży różnych materiałów pirotechnicznych. Ze względu na dużą sezonowość handlu fajerwerkami powstaje problem identyfikacji przepisów prawa, które go regulują. Jak podaje ministerstwo gospodarki, sprzedaż i zasady użytkowania materiałów pirotechnicznych są normowane przez Ustawę o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz Ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Sprzedaż fajerwerków a koncesja

Jak podaje Kancelaria Prawna Łatała i Wspólnicy, sprzedawcy nie muszą posiadać koncesji na sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Dotyczy to jednak tylko produktów o charakterze uwzględnionym w Ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Według ustawodawcy takie fajerwerki muszą charakteryzować się „średnim, niskim lub bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym, niskim lub nieistotnym poziomem natężenia emitowanego dźwięku”. Muszą one być także odpowiednio oznaczone przez producenta bądź importera, tj. zawierać znak CE. Oznaczając swoje produkty w ten sposób, producent deklaruje, że ich użytkowanie jest w pełni bezpieczne. Do wyrobów oznaczonych jako bezpieczne i dopuszczone do sprzedaży, które sklep z petardami może mieć w swoim asortymencie, należą m.in. produkty Tropic.

Kontrolę sprzedawanych towarów i ich zgodności z wymogami ustawy przeprowadzają wojewódzcy inspektorzy inspekcji sanitarnej oraz inspektorzy pracy. Uprawnienia do kontroli ma także policja. Niedostosowanie się do wymogów przepisów prawa może skutkować sprawą w sądzie i obciążeniem handlarza karą grzywny do 5000 zł, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Taka kara czeka też handlarza, który sprzeda fajerwerki osobie nieletniej.

Warunki przechowywania materiałów pirotechnicznych

Mimo braku konieczności uzyskania koncesji na obrót fajerwerkami sprzedawca musi spełnić rygorystyczne wymogi, które są opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczą one ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi przez sprzedawcę materiałów pirotechnicznych. Warunki, które określa ustawa, są możliwe do spełnienia tylko w odpowiednio przygotowanych punktach mających zaplecze magazynowe i uwzględniających wszystkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Ustawa nie odnosi się do sprzedaży, która odbywa się w namiotach.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych w sklepach i centach handlowych może się odbywać tylko na stanowiskach z obsługą, tzn. towar może podać klientowi tylko uprawniony do tego sprzedawca. Ponadto wszystkie wyroby powinny być posegregowane w sposób widoczny, według klas dopuszczenia do sprzedaży, a każde stoisko z materiałami pirotechnicznymi – wyposażone w odpowiedni sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazie otwierania opakowań na terenie obiektu.

Zgodnie z wytycznymi straży pożarnej sprzedawca może przechowywać materiały pirotechniczne w ilości do 1000 kg, pod warunkiem że pomieszczenie, w którym przechowywane są fajerwerki, jest wydzielone pożarowo. Ilość materiałów, które mogą być przechowywane w pomieszczeniach jest dokładnie określona: dla sklepów detalicznych wynosi 100 kg, natomiast w magazynie sklepu można przechowywać do 300 kg. Wyroby pirotechniczne powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach zawierających instrukcję użytkowania. Niedopuszczalne jest stosowanie w pobliżu wyrobów otwartego ognia i demonstrowanie ich działania w pomieszczeniach. Instalacje elektryczne znajdujące się w danym sklepie lub magazynie muszą spełniać wymogi odpowiednie dla pomieszczeń zagrożonych pożarem – powłoka podłóg, sufitów i ścian powinna być co najmniej trudno zapalna, a same pomieszczenia posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.